תנאי שימוש באתר

Version 1.0

גירסא 1.0 האתר Cute n’ More שנמצא בכתובת www.cutenmore.com הוא יצירה המוגנת בזכויות יוצרים השייכת Cute n’ More. תכונות מסוימות באתר עשויות להיות כפופות להנחיות, תנאים או כללים נוספים שיפורסמו באתר בקשר לתכונות כאלה. כל התנאים, ההנחיות והכללים הנוספים הנוספים הללו משולבים על ידי התייחסות לתנאים אלה. תנאי שימוש אלה תיארו את התנאים וההגבלות המחייבים כחוק הnפקחים על השימוש שלכם באתר. כשאתה מתחבר לאתר אתה מקיים תנאים אלה וכן אתה מאשר כי יש לך את הסמכות והיכולת להתאים לתנאים אלה. עליך להיות לפחות בן 18 שנה על מנת לקבל גישה לאתר. אם אינך מסכים עם כל מתן התנאים האלה, אל תיכנס לאתר ו / או תשתמש בו. תנאים אלה מחייבים שימוש בבוררות בסעיף 10.2 באופן פרטני בכדי לפתור מחלוקות וגם להגביל את הסעדים העומדים לרשותך במקרה של סכסוך. המסמך נוצר בעזרת Terms Of Use Generator וב Privacy Policy Sample.

הגישה לאתר

בכפוף לתנאים אלה החברה מעניקה לך רישיון בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי, לביטול, מוגבלת לגישה לאתר אך ורק לשימושך האישי, הלא מסחרי. מגבלות מסויימות הזכויות שאושרו לך בתנאים אלה כפופות למגבלות הבאות: (א) לא למכור, להשכיר, להחכיר, להעביר, להקצות, להפיץ, לארח או לנצל באופן מסחרי אחר את האתר; (ב) לא תשנה, תעשה עבודות נגזרות, תפרק, תרכיב תהפוך או תייצר בהנדסה הפוכה כלשהי באתר; (ג) לא תיכנס לאתר על מנת לבנות אתר דומה או תחרותי; ו (ד) למעט כאמור במפורש כאן, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לפרסם, להוריד, להציג, לפרסם או להעביר בכל צורה שהיא ובכל דרך שהיא, אלא אם כן צוין אחרת, כל פרסום, עדכון קבצים או עדכונים עתייים לאלה הקימיים בו כיום, כל אלה יהיו כפופים לתנאים אלה. יש לשמור על כל זכויות היוצרים ועל הודעות קנייניות אחרות באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את האתר עם או בלי הודעה אליך. אישרת כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו לכל שינוי, הפרעה או סיום של האתר או חלק כלשהו. אין תמיכה או תחזוקה. אתה מסכים כי לחברה לא תהיה כל התחייבות לספק לך תמיכה כלשהי בקשר לאתר. לא כולל כל תוכן משתמש שאתה יכול לספק, אתה מודע לכך שכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, באתר ותכניו הם בבעלות ספקי החברה או החברה. שים לב שתנאים אלה וגישה לאתר אינם מקנים לך זכויות, שם או עניין או זכויות קניין רוחני כלשהן, למעט זכויות הגישה המוגבלות המובעות בסעיף 2.1. החברה וספקיה שומרים על כל הזכויות שלא הוענקו בתנאים אלה.

תוכן משתמש

תוכן משתמש “תוכן משתמש” פירושו כל המידע והתוכן שמשתמש מגיש לאתר. אתה אחראי בלעדית לתוכן המשתמש שלך. אתה נושא בכל הסיכונים הכרוכים בשימוש בתוכן המשתמש שלך. אתה מאשר בזאת שתוכן המשתמש שלך אינו מפר את מדיניות השימוש המקובל שלנו. אינך רשאי לייצג או לרמוז לאחרים כי תוכן המשתמש שלך מסופק, בשום דרך, על ידי החברה. מכיוון שאתה בלבד אחראי לתוכן המשתמש שלך, אתה עלול לחשוף את עצמך לחבות. החברה אינה מחויבת לגבות כל תוכן משתמש שאתה מפרסם; כמו כן, תוכן המשתמש שלך יכול להימחק בכל עת ללא הודעה מוקדמת לך. אתה האחראי הבלעדי להכין עותקי גיבוי משלך לתוכן המשתמש שלך אם תרצה בכך. אתה מעניק בזאת לחברה רישיון עולמי בלתי הפיך, לא בלעדי, ללא תמלוגים ששולם במלואו, להעתיק, להפיץ, להציג ולבצע בפומבי, להכין עבודות נגזרות של, לשלב ביצירות אחרות, ולהשתמש באופן אחר ולנצל את תוכן המשתמש שלך, וכדי להעניק רישיונות משנה של הזכויות האמורות, אך ורק לצורך הכללת תוכן המשתמש שלך באתר. בזאת אתה מוותר באופן בלתי הפיך על כל טענה וקביעת זכויות מוסריות או ייחוס ביחס לתוכן המשתמש שלך. מדיניות שימוש מקובלת התנאים הבאים מהווים את “מדיניות השימוש המקובל” שלנו: אתה מסכים לא להשתמש באתר לאיסוף, העלאה, שידור, תצוגה או הפצה של כל תוכן משתמש (i) המפר כל זכות צד ג ‘או כל קניין רוחני או זכות קניינית; (ii) שאינו חוקי, מטריד, פוגע, מענה, מאיים, מזיק, פולש לפרטיותו של אחר, וולגרי, משמיץ, כוזב, מטעה בכוונה, סחר בעליל, פורנוגרפי, מגונה, פוגעני בעליל, מקדם גזענות, הזנחה, שנאה או פגיעה פיזית מכל סוג שהוא כלפי קבוצה או פרט כלשהו; (iii) המזיק לקטינים בכל דרך שהיא; או (iv) שמפר את כל חוק, תקנה או חובות או מגבלות שהוטלו על ידי צד שלישי. בנוסף, אתה מסכים לא: (i) להעלות, להעביר או להפיץ לאתר או דרך כל תוכנה שנועדה לפגוע או לשנות מערכת מחשב או נתונים; (ii) לשלוח דרך האתר פרסום בלתי מבוקש או בלתי מורשה, חומרי קידום מכירות, דואר זבל, דואר זבל, מכתבי שרשרת, תוכניות פירמידה, או כל סוג אחר של הודעות משוכפלות או בלתי רצויות; (iii) להשתמש באתר כדי לקצור, לאסוף, לאסוף או להרכיב מידע או נתונים הנוגעים למשתמשים אחרים ללא הסכמתם; (iv) להפריע, לשבש או ליצור נטל בלתי מוגזם על שרתים או רשתות המחוברים לאתר, או להפר את התקנות, המדיניות או הנהלים של רשתות כאלה; (v) לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר, בין אם באמצעות כריית סיסמאות או בכל דרך אחרת; (vi) להטריד או להפריע לשימוש של משתמש אחר ולהנאתו באתר; או (vi) להשתמש בתוכנה או בסוכנים או בסקריפטים אוטומטיים כדי להפיק חשבונות מרובים באתר, או כדי ליצור חיפושים, בקשות או שאילתות אוטומטיות לאתר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעיין בתוכן משתמש כלשהו, ​​ולחקור ו / או לנקוט בפעולה המתאימה נגדך לפי שיקול דעתנו הבלעדי אם תפר את מדיניות השימוש המקובל או כל הוראה אחרת בתנאים אלה או תיצור אחריות כלפינו או כל אדם אחר. פעולה כזו עשויה לכלול הסרה או שינוי של תוכן המשתמש שלך, הפסקת חשבונך בהתאם לסעיף 8 ו / או דיווחך לרשויות אכיפת החוק. אם אתה מספק לחברה כל משוב או הצעה הנוגעים לאתר, אתה מקנה בזאת לחברה את כל הזכויות במשוב כאמור ומסכים כי לחברה תהיה הזכות להשתמש ולנצל באופן מלא את המשוב והמידע הקשור בכל דרך שהיא תמצא לנכון. החברה תתייחס לכל משוב שתספק לחברה כלא סודי ולא קנייני. אתה מסכים לשפות ולראות בחברה ואת נושאי המשרה, עובדיה וסוכניה, כבלתי מזיקים, לרבות עלויות ושכר טרחת עורכי דין, מכל תביעה או דרישה שיבוצע על ידי צד ג ‘כלשהו עקב או הנובע כתוצאה מ (א) השימוש שלך באתר, (ב) הפרתך בתנאים אלה, (ג) הפרתך על החוקים והתקנות החלים או (ד) תוכן המשתמש שלך. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהגנה ובקרה בלעדית בכל עניין שאתה נדרש לשפות אותנו, ואתה מסכים לשתף פעולה עם ההגנה שלנו על טענות אלה. אתה מסכים לא להסדיר כל נושא ללא הסכמת החברה בכתב מראש. החברה תשתמש במאמצים סבירים כדי להודיע ​​לך על כל טענה, פעולה או הליך שכאלה עם היוודע לה.קישורים ומודעות של צד שלישי; משתמשים אחרים קישורים ומודעות של צד שלישי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צד ג ‘ו / או להציג פרסומות לצדדים שלישיים. קישורים ומודעות כאלה של צד שלישי אינם בשליטת החברה והחברה אינה אחראית לקישורים ומודעות של צד שלישי. החברה מספקת גישה לקישורים ומודעות צד שלישי אלה רק לנוחיותך, ואינה בודקת, מאשרת, מנטרת, תומכת, מתחייבת, או מבצעת כל ייצוג ביחס לקישורים ומודעות של צד שלישי. אתה משתמש בכל קישורים ומודעות של צד שלישי על אחריותך האישית, ועליך להחיל רמה מתאימה של זהירות ושיקול דעת בכך. כשאתה לוחץ על אחד מהקישורים והמודעות של צד שלישי, התנאים והמדיניות הרלוונטיים של צד שלישי חלים, כולל הפרטיות של הצד השלישי ואיסוף הנתונים. משתמשים אחרים כל משתמש באתר הוא האחראי הבלעדי לכל תוכן המשתמש שלו. מכיוון שאיננו שולטים בתוכן משתמשים, אתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לתוכן משתמש כלשהו, ​​בין אם הוא מסופק על ידך או על ידי אחרים. אתה מסכים כי החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה מכל אינטראקציה שכזו. אם יש מחלוקת בינך לבין כל משתמש באתר, איננו מחויבים להיות מעורבים. אתה משחרר בזאת ומשחרר את החברה ואת נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, הממשיכים שלנו, ומוותר בזאת על ויתור על כל מחלוקת על כל עבר, הווה ועתידי, טענה, מחלוקת, דרישה, זכות, התחייבות, אחריות, פעולה וסיבה לפעולה מכל סוג וטבע, אשר קמו או עולים ישירות או בעקיפין מתוך האתר, או הקשורים ישירות או בעקיפין לאתר. אם אתה תושב קליפורניה, אתה מוותר בזאת על סעיף 1542 בקוד אזרחי בקליפורניה בקשר לאמור לעיל, הקובע: “שחרור כללי אינו נוגע לתביעות אשר הנושה אינו יודע או חושד להתקיים לטובתו או לה. זמן ביצוע השחרור, שאם ידוע על ידו או היא בוודאי השפיעו באופן מהותי על הסדרו עם החייב. ” עוגיות ומשואות רשת. כמו כל אתר אחר, Cute n’ More משתמש ב’עוגיות ‘. קובצי Cookie אלה משמשים לאחסון מידע כולל העדפות המבקרים והדפים באתר שאליו האורח ניגש או ביקר. המידע משמש למיטוב חוויית המשתמשים על ידי התאמה אישית של תוכן דף האינטרנט שלנו על סמך סוג הדפדפן של המבקרים ו / או מידע אח.

 

הצהרות

האתר מסופק על בסיס “כמות שהוא” ו”כזמין “, והחברה והספקים שלנו מתנערים מפורשות מכל אחריות ותנאים מכל סוג שהוא, בין אם מפורש, משתמע או סטטוטורי, כולל כל האחריות או תנאי הסחירות. , כושר למטרה מסוימת, כותרת, הנאה שקטה, דיוק או אי הפרה. אנו והספקים שלנו לא מתחייבים שהאתר יענה על דרישותיך, יהיה זמין על בסיס ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נטול שגיאות, או שיהיה מדויק, אמין, נקי מוירוסים או קוד מזיק אחר, שלם, חוקי , או בטוח. אם החוק מחייב אחריות כלשהי ביחס לאתר, כל האחריות כזו מוגבלת למשך תשעים (90) יום ממועד השימוש הראשון. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים חריגה של אחריות משתמעת, לכן ייתכן שההדרה שלעיל אינה חלה עליך. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים מגבלות על משך זמן האחריות המשתמעת, ולכן יתכן והמגבלה שלעיל אינה חלה עליך.

 

הגבלת האחריות

במידה המרבית המותרת בחוק, בשום מקרה החברה או הספקים שלנו לא יהיו אחראים לך או לצד שלישי כלשהו בגין רווחים אבודים, נתונים שאבדו, עלויות רכש של מוצרים תחליפיים או כל עקיפה, תוצאתית, מופתית, מקרית, נזקים מיוחדים או עונשיים הנובעים או קשורים לתנאים אלה או לשימושך או אי יכולתם להשתמש באתר גם אם הודיעו לחברה על האפשרות לנזקים כאלה. הגישה לאתר והשימוש בו הינם לפי שיקול דעתך וסיכונך, ואתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק במכשיר או במערכת המחשבים שלך, או לאובדן נתונים הנובע מכך. במידה המקסימאלית המותרת בחוק, על אף כל דבר ההפך המופיע כאן, אחריותנו כלפיך לכל נזק הנובע מהסכם זה או קשורה בו, תוגבל בכל עת לכל היותר לחמישים דולר ארה”ב (U.s. $ 50). קיומה של יותר מתביעה אחת לא יגדיל גבול זה. אתה מסכים שלספקים שלנו לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהסכם זה או קשורה אליו. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה או הרחקה של חבות בגין נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שהמגבלה או ההדרה שלעיל לא עשויים לחול עליך. סיום תנאים בכפוף לסעיף זה, תנאים אלה יישארו בתוקף במלואם ותוך כדי השימוש באתר. אנו עשויים להשעות או לסיים את זכויותיך לשימוש באתר בכל עת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כולל לכל שימוש באתר תוך הפרה של תנאים אלה. עם סיום זכויותיך על פי תנאים אלה, חשבונך וזכות הגישה לאתר והשימוש בהם יסתיימו באופן מיידי. אתה מבין שכל סיום של חשבונך עשוי לכלול מחיקה של תוכן המשתמש שלך המשויך לחשבונך ממאגרי המידע החיים שלנו. לחברה לא תהיה כל אחריות כלשהי כלפיך בגין סיום זכויותיך בתנאים אלה. גם לאחר סיום זכויותיך על פי תנאים אלה, ההוראות הבאות בתנאים אלה יישארו בתוקף: סעיפים 2 עד 2.5, סעיף 3 וסעיפים 4 עד 10.

 

מדיניות זכויות יוצרים.

החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים ומבקשת מהמשתמשים באתר שלנו לעשות זאת. בקשר לאתרנו, אימצנו ויישמנו מדיניות המכבדת את חוק זכויות היוצרים, המספקת הסרת כל חומרים המפרים ולהפסיק את המשתמשים באתר המקוון שלנו המהווים הפרות חוזרות של זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. אם אתה מאמין שאחד ממשתמשינו הוא, באמצעות השימוש באתר שלנו, תוך הפרה שלא כדין של זכויות היוצרים על יצירה, ורוצים להסיר את החומר המפר לכאורה, המידע הבא בצורת הודעה בכתב (בהתאם ל- 17 USC § 512 (ג)) יש לספק לסוכן זכויות היוצרים המיועד שלנו: חתימתך הפיזית או האלקטרונית; זיהוי העבודות המוגנות בזכויות יוצרים שלטענתך הופרו; זיהוי החומר בשירותינו שלטענתך מפר ומגדיר שאתה מבקש להסיר; מידע מספיק בכדי לאפשר לנו לאתר חומר כזה; הכתובת, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך; הצהרה כי אתה מאמין בתום לב כי השימוש בחומר המעורר התנגדות אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכןו או על פי החוק; ו הצהרה כי המידע בהודעה מדויק ומתחת לעונש של עדות שקר, כי אתה או בעל זכויות היוצרים שהופרו לכאורה או שאתה מורשה לפעול בשם בעל זכויות היוצרים. לתשומת לבך, בהתאם ל 17 U.S.C. § 512 (ו), כל מצג שווא של עובדה מהותית בהודעה בכתב מחייב אוטומטית את הצד המתלונן באחריות לכל נזק, עלויות ושכר טרחת עורך דין שנגרמו לנו בקשר להודעה בכתב והטענה להפרת זכויות יוצרים.

 

כללי

תנאים אלה כפופים לעדכון מעת לעת, ואם אנו מבצעים שינויים מהותיים אנו עשויים להודיע ​​לך על ידי שליחתך דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שסיפקת לנו ו / או על ידי פרסום הודעה בולטת על השינויים באתר שלנו אתר. אתה אחראי לספק לנו את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית ביותר שלך. במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שציינת לנו אינה תקפה, משלוחנו של הדואר האלקטרוני המכיל הודעה כזו יהווה בכל זאת הודעה אפקטיבית על השינויים המתוארים בהודעה. כל שינוי בתנאים אלה ייכנס לתוקף בתוקף שלושים (30) הימים הקלנדריים לאחר שליחת הודעת הדואר האלקטרוני אליך או שלושים (30) ימים קלנדריים לאחר פרסום הודעה על השינויים באתרנו. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן מיידי עבור משתמשים חדשים באתר שלנו. המשך השימוש באתר שלנו לאחר הודעה על שינויים כאמור, יצביע על ההכרה שלך בשינויים והסכמה כאמור להיות מחויבים לתנאים של שינויים כאלה. יישוב סכסוכים אנא קרא בעיון את הסכם הבוררות הזה. זהו חלק מהחוזה שלך עם החברה ומשפיע על זכויותיך. הוא מכיל נהלים לביטול עקידת חובה ווויתור על מעשה. תחולת הסכם הבוררות. כל התביעות והמחלוקות בקשר עם התנאים או השימוש במוצר או שירות כלשהו המסופקים על ידי החברה שלא ניתן לפתור באופן פורמלי או בבית משפט לתביעות קטנות, יפתרו על ידי בוררות מחייבת על בסיס פרטני בתנאי הסכם בוררות זה. אלא אם כן הוסכם אחרת, כל הליכי הבוררות יתקיימו באנגלית. הסכם בוררות זה חל עליך ועל החברה ועל כל חברות בנות, חברות כלולות, סוכנים, עובדים, קודמים המעוניינים בכך, ממשיכים ומוקצים, כמו גם כל המשתמשים המורשים או הבלתי מורשים או המוטבים משירותים או טובין המסופקים בתנאים. תנאי חנות מקוונת על ידי הסכמה לתנאי שירות אלה, אתה מאשר שאתה לפחות בגיל הרוב במדינתך או מחוז מגוריך וניתנת לנו את הסכמתך לאפשר לאחד מהתלויים הקטינים שלך להשתמש באתר זה. אינך רשאי להשתמש במוצרינו למטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית ואף אינך, בשימוש בשירות, להפר כל חוקים בתחום שיפוטך (לרבות אך לא מוגבלים לחוקי זכויות יוצרים). אסור להעביר תולעים או וירוסים או קוד בעל אופי הרסני. הפרה או הפרה של אחד מהתנאים תביא לסיום מיידי של השירותים שלך. שינויים בשירות ובמחירים מחירי מוצרי החברה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לשנות או להפסיק את השירות (או כל חלק או תוכן ממנו) ללא הודעה מוקדמת בכל עת. החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקת השירות. מוצרים או שירותים מוצרים או שירותים עשויים להיות זמינים באופן מקוון באופן בלעדי דרך אתר האינטרנט. מוצרים ושירותים אלה עשויים להכיל כמויות מוגבלות וכפופים להחזר או להחלפה רק על פי מדיניות ההחזרה של החברה. החברה עשתה כל מאמץ להציג בצורה מדויקת ככל האפשר את הצבעים והתמונות של המוצרים המופיעים בחנות. החברה אינה יכולה להבטיח כי צג המחשב שלך בצבע כלשהו יהיה מדויק. החברה שומרת לעצמה את הזכות, אך איננה מחויבת, להגביל את מכירות המוצרים והשירותים לאדם, אזור גאוגרפי או תחום שיפוט. החברה רשאית לממש זכות זו בכל מקרה לגופו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הכמויות של כל המוצרים והשירותים המוצעים. כל תיאורי המוצרים או תמחור המוצר עשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל מוצר בכל עת. כל הצעה למוצר או שירות כלשהו המוצעים באתר זה בטלה במקומות בהם היא אסורה. החברה אינה מתחייבת כי איכות המוצרים, השירותים, המידע או החומר האחר שנרכש או הושג על ידך יעמוד בציפיות שלך, או כי כל השגיאות בשירות יתוקנו. דיוק פרטי החיוב והחשבון החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הזמנה שתבצע. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או להזמנה. מגבלות אלה עשויות לכלול הזמנות שמוצעות על ידי אותו חשבון לקוח או תחת אותו חשבון, אותו כרטיס אשראי ו / או הזמנות המשתמשות באותה כתובת חיוב ו / או משלוח. במידה והחברה תבצע שינוי או תבטל הזמנה, החברה עשויה לנסות להודיע ​​לך על ידי פנייה לדואר האלקטרוני ו / או לכתובת החיוב / מספר הטלפון שנמסר בעת ביצוע ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל או לאסור הוראות שלפי שיפוט בלעדי נראה שהוצבו על ידי סוחרים, משווקים או מפיצים. אתה מסכים לספק מידע רכישה וחשבון עדכני, מלא ומדויק עבור כל הרכישות שבוצעו בחנות המקוונת. אתה מסכים לעדכן מייד את חשבונך ומידע אחר, כולל כתובת הדואר האלקטרוני שלך ומספרי כרטיסי האשראי ותאריכי התפוגה, כך שהעסקאות שלך יתבצעו וניתן ליצור איתך קשר. דרישת הודעה ופתרון מחלוקות פורמליות. לפני ששני הצדדים רשאים לבקש בוררות, על הצד הראשון לשלוח לצד השני הודעה על מחלוקת בכתב המתארת ​​את טיבה ובסיס התביעה או המחלוקת ואת הסעד המבוקש. יש לשלוח הודעה לחברה ל: רחוב בר אילן 12 כפר סבא, ישראל. לאחר קבלת ההודעה, אתה והחברה עשויים לנסות ולפתור את התביעה או המחלוקת באופן פורמלי. אם אתה והחברה לא פותרים את התביעה או המחלוקת בתוך שלושים (30) יום מיום קבלת ההודעה, כל אחד מהצדדים רשאי להתחיל בהליך בוררות. לא ניתן לחשוף לבורר את הסכום של כל הצעת הסדר שנעשתה על ידי גורם כלשהו אלא לאחר שהבורר קבע את גובה הפרס לו זכאי כל אחד מהצדדים. כללי בוררות. הבוררות תיפתח באמצעות איגוד הבוררות הישראלי, ספק יישוב סכסוכים חלופי מבוסס המציע בוררות כמפורט בסעיף זה. אם איגוד הבוררות אינו מאפשר בוררות, הצדדים יסכימו לבחור ספק ADR חלופי. הכללים של ספק ה- ADR יחולו על כל היבטי הבוררות למעט במידה וכללים כאלה מנוגדים לתנאים. הבוררות תתנהל על ידי בורר יחיד, ניטרלי. טענות או מחלוקות בהן הסכום הכולל המבוקש הוא פחות מעשרת אלפים דולר ארה”ב (10,000.00 דולר ארה”ב) ניתן לפתור באמצעות בוררות מחייבת שאינה מבוססת על הופעה, באפשרות הצד המבקש סעד. בגין תביעות או סכסוכים שבהם הסכום הכולל המבוקש הוא עשרת אלפים דולר ארה”ב (10,000.00 דולר ארה”ב) ומעלה, הזכות לשימוע תיקבע על פי כללי הבוררות. כל שימוע יתקיים במיקום במרחק של 100 ק”מ ממקום מגוריך, אלא אם כן אתה מתגורר מחוץ לישראל, אלא אם הצדדים מסכימים אחרת. אם אתה מתגורר מחוץ לישראל, הבורר יודיע לצדדים הודעה סבירה על המועד, השעה והמקום של דיונים שבעל פה. ניתן להכנס לכל פסק דין על פסק הדין שניתן על ידי הבורר בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת. אם הבורר מעניק לך פסק שהוא גדול יותר מהצעת הפשרה האחרונה שהציעה לך החברה לפני תחילת הבוררות, החברה תשלם לך את הסכום הגדול ביותר מהפרס או 2,500.00 דולר. כל צד ישא בעלויותיו והתשלומים הנובעים מהבוררות וישלם חלק שווה משכר הטרחה והעלויות של ספק ה- ADR. כללים נוספים לבוררות שאינם מבוססים על הופעה. אם נבחר בוררות שאינה מבוססת-הופעה, הבוררות תתנהל בטלפון, באופן מקוון ו / או על סמך הגשות בכתב בלבד; הדרך הספציפית תיבחר על ידי הצד היוזם את הבוררות. הבוררות לא תהיה כרוכה בהופעה אישית כלשהי מצד הצדדים או העדים אלא אם כן הסכימו הצדדים אחרת. גבולות זמן. אם אתה או החברה רודפים בוררות, יש לפתוח ו / או לדרוש את פעולת הבוררות במסגרת התיישנות ותוך כל מועד אחר שיוטל על פי כללי הבוררות לתביעה הרלוונטית. סמכות הבורר. אם תתחיל בוררות, הבורר יחליט על הזכויות וההתחייבויות שלך ושל החברה, והמחלוקת לא תתאחד עם עניינים אחרים ולא תצטרף לתיקים או צדדים אחרים. לבורר תהיה הסמכות להגיש בקשות המפוזרות כל תביעה או חלקה. לבורר תהיה הסמכות לפסוק נזקים כספיים ולהעניק כל סעד או סעד שאינו כספי העומד לרשותו של אדם על פי החוק והתנאים. הבורר יתן פסק דין כתוב והצהרת החלטה המתארים את הממצאים והמסקנות המהותיות עליהם מבוסס הפסק. לבורר יש את אותה הסמכות לפסוק סעד באופן אינדיבידואלי שיהיה לשופט בבית משפט. החלטת הבורר הינה סופית ומחייבת אותך ואת החברה. ויתור על משפט המושבעים. הסעיפים הבאים רלוונטים לתחום שיפוט מתאים למשט מושבעים THE PARTIES HEREBY WAIVE THEIR CONSTITUTIONAL AND STATUTORY RIGHTS TO GO TO COURT AND HAVE A TRIAL IN FRONT OF A JUDGE OR A JURY, instead electing that all claims and disputes shall be resolved by arbitration under this Arbitration Agreement. Arbitration procedures are typically more limited, more efficient and less expensive than rules applicable in a court and are subject to very limited review by a court. In the event any litigation should arise between you and the Company in any state or federal court in a suit to vacate or enforce an arbitration award or otherwise, YOU AND THE COMPANY WAIVE ALL RIGHTS TO A JURY TRIAL, instead electing that the dispute be resolved by a judge. ויתור על פעולות ייצוגיות או מאוחדות. על כל התביעות והמחלוקות בגדר הסכם בוררות זה להיות בוררות או התדיינות על בסיס אינדיבידואלי ולא על בסיס מחלקתי, ותביעות של יותר מלקוח ומשתמש אחד לא ניתן לבוררות או להתדיין במשותף או להתאחד עם טענות של לקוח אחר. או משתמש. סודיות כל ההיבטים בהליך הבוררות יהיו חסויים בהחלט. הצדדים מסכימים לשמור על סודיות אלא אם כן נדרש אחרת על פי החוק. פסקה זו לא תמנע מגורם למסור לבית משפט לדין כל מידע הדרוש לאכיפת הסכם זה, לאכיפת פסק בוררות או לבקש סעד צו או צווי. בר הפרדה אם חלק או חלקים מהסכם הבוררות הזה נמצאים על פי החוק כלא תקפים או בלתי ניתנים לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, אז חלקים או חלקים ספציפיים כאמור לא יהיו בעלי כל תוקף ותוקף והם ינותקו והשאר ההסכם יהיה המשך במלוא העוצמה וההשפעה. זכות לוותר. כל אחד מהזכויות והמגבלות שנקבעו בהסכם בוררות זה יכול להיות מוותר על ידי הצד שנגדו מוגשת התביעה. ויתור כזה לא יוותר או ישפיע על חלק אחר בהסכם בוררות זה. תקיפות ההסכם הסכם בוררות זה ישרוד את סיום מערכת היחסים שלך עם החברה. בית משפט לתביעות קטנות. עם זאת האמור לעיל, אתה או החברה רשאים להגיש תביעה פרטנית בבית משפט לתביעות קטנות. הקלה במצב חירום. בכל אופן האמור לעיל, כל צד יכול לבקש סעד שווה לשעת חירום בפני בית משפט כדי לשמור על הסטטוס קוו בהמתנה לבוררות. בקשה לאמצעי ביניים לא תיחשב כוויתור על זכויות או חובות אחרות על פי הסכם בוררות זה. תביעות שאינן כפופות לבוררות. על אף האמור לעיל, טענות בדבר הוצאת לשון הרע, הפרת חוק הונאה והתעללות במחשבים והפרה או שימוש לרעה של פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או סודות מסחריים של הצד השני, לא יהיו כפופים להסכם בוררות זה. בכל מקרה בו הסכם הבוררות שלעיל מתיר לצדדים להתדיין בבית משפט, הצדדים מסכימים בזאת להיכנע לתחום השיפוט האישי של בתי המשפט בישראל למטרות כאמור. האתר עשוי להיות כפוף לחוקי בקרת יצוא מקומיים והוא עשוי להיות כפוף לתקנות ייצוא או יבוא. אתה מסכים לא לייצא, לייצא מחדש, או להעביר, במישרין או בעקיפין, כל מידע טכני שנרכש מחברה, או כל מוצרים המשתמשים בנתונים כאלה, בניגוד לחוקי או תקנות הייצוא. החברה ממוקמת בכתובת בסעיף 10.8. תקשורת אלקטרונית התקשורת בינך לבין החברה עושה שימוש באמצעים אלקטרוניים, בין אם אתה משתמש באתר ובין אם אתה שולח אלינו דוא”ל, ובין אם הודעה של החברה מפרסמת באתר או מתקשרת איתך באמצעות דואר אלקטרוני. למטרות חוזיות, אתה נותן בזאת: (א) הסכמה לקבלת תקשורת מחברה בצורה אלקטרונית; ו (ב) להסכים כי כל התנאים וההגבלות, ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורות האחרות שהחברה מספקת לך מקיימים באופן אלקטרוני כל התחייבות משפטית שתתקיים תקשורת כזו אם הייתה בכתב העתק. תנאים שלמים תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינך לביננו ביחס לשימוש באתר. כישלוננו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא תפעל כוויתור על זכות או הוראה כאמור. כותרות הסעיפים בתנאים אלה נועדו לנוחות בלבד ואין להם השפעה משפטית או חוזית. פירוש המילה “כולל” כולל “ללא הגבלה”. אם נקבע כי הוראה כלשהי מתנאים אלה אינה חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, ההוראות האחרות של תנאים אלה לא יופגרו וההוראה הבלתי חוקית או הבלתי ניתנת לאכיפה תיחשב כמשונה כך שהיא תקפה ואכיפה במידה המרבית המותרת על פי החוק. מערכת היחסים שלך עם החברה היא של קבלן עצמאי, ואף אחד מהצדדים אינו סוכן או שותף של האחר. תנאים אלה, וזכויותיכם וחובותיכם כאן, אינם ניתנים להקצאה, קבלנות משנה, האצלה או העברה אחרת על ידכם ללא הסכמת החברה בכתב מראש, וכל ניסיון להקצות, קבלת משנה, האצלה או העברה בניגוד לאמור לעיל יהיה בטל ומבוטל. החברה רשאית להקצות תנאים אלה בחופשיות. התנאים וההגבלות המפורטים בתנאים אלה יהיו מחייבים למורשים. הפרטיות שלך. נא קרא מדיניות הפרטיות שלנו. מידע על זכויות יוצרים / סימנים מסחריים. זכויות יוצרים ©. כל הזכויות שמורות כל סימני המסחר, הלוגו וסימני השירות המוצגים באתר הם רכושנו או רכושם של צדדים שלישיים אחרים. אינך רשאי להשתמש בסימנים אלה ללא הסכמתנו בכתב מראש או הסכמת צד ג ‘כלשהו העשוי להחזיק בסימp>

איסוף הזמנה

הזמנות שיבוצעו דרך האתר יאספו באופן עצמאי בכפר סבא ובתיאום בלבד. ניתן לבצע תיאום דרך דף צור קשר באתר או דרך כפתור הצ׳אט או באמצעות אפליקציית ווטסאפ.

לא יבוצעו שליחויות אלא בתיאום ובמימון מלא של המזמין

פרטי התקשרות

כתובת: בר אילן 12 כפר סבא, ישראל

Email: support@cutenmore.com

My Cart
Wishlist
Recently Viewed
Categories